ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติหมู่บ้าน
      ทำเนียบองค์กรชมรมผู้สูงอายุ
      แผนที่ อบต
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558
      แผนการดำเนินงาน อบต.บ้านป่า
      ข้อบัญญัติ อบต. บ้านป่า
      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ข้อมูลคู่มือประชาชน
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      เกษตรตำบลบ้านป่า
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ทำเนียบองค์กรชมรมผู้สูงอายุ ] 
      
 http://www.oppo.opp.go.th
    ทำรายการเมื่อ: 11-พย.-10at 10:01
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก
โทร:  055-295107  แฟกซ์:  055- 295107   Email :
info@banpa.go.th
Copyright 2012.banpa.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design