หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ตำบลบ้านป่ามีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 37,625 ไร่ หรือ ประมาณ 60.20 ตารางกิโลเมตร ตำบลบ้านป่าอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 20 กิโลเมตร
 
 
  
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้อแท้ , ต.ท่างาม และ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.มะขามสูง และ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 
 
 
  
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ราบเชิงเขา
 
 
   
มีลมมรสุมพัดผ่านจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย และแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1,375 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส
 
 
 
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ตามด้วย การปศุสัตว์ คือ เลี้ยงไก่,เลี้ยงโค,เลี้ยงสุกร และการประมง คือ เลี้ยงปลาในวงบ่อ/กระชัง,เลี้ยงกบ
 
 
  
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,670 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,744 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40

หญิง จำนวน 2,926 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,283 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 94.19 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองจอก 67 57 124 68  
2   บ้านบึงไทร 310 337 647 253
  3   บ้านบึงกระดาน 324 374 698 304  
4   บ้านแหลมประดู่ 112 121 233 89
  5   บ้านแซ่ 231 263 494 182  
6   บ้านป่า 313 340 653 281
  7   บ้านป่า 206 238 444 194  
8   บ้านป่า 541 568 1,109 436
  9   บ้านดง 419 397 816 321  
10   บ้านวังยาว 221 231 452 155
    รวม 2,744 2,926 5,670 2,283
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10