หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๒๕๖๒  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๔๑๖๑๗๗
     เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖
     อนึ่งการยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ในครั้งนี้ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะเริ่มประกาศเชิญชวนฯ อีกครั้ง ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
     สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารในการประกวดราคาฯ เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศฯ และเอกสารฯ ดังกล่าว ได้ประกาศยกเลิกไปแล้วนั้น สามารถดาวโหลดเอกสารสำหรับการประกวดราคาฯ ครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารอีก ถือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๙ วรรคสาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 14.49 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 29 ท่าน