หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ไฟล์เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ 7/2562
 
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097227966  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 48 และข้อ 51 (1)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ บก.01 และเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ  62097227966) เอกสารเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 รายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     (สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารในการประกวดราคาฯ เอกสารเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และเอกสารเลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ประกาศยกเลิกไปแล้วนั้น สามารถดาวโหลดเอกสารสำหรับการประกวดราคาฯ ในครั้งนี้ เอกสารเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารอีก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 17.23 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน