หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ไฟล์เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ 11/2562
 
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62057254319  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 48 และข้อ 51 (1)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ บก.01 และเผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62057254319 เอกสารเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 รายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.58 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน