หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 

     อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๓ การดําเนินการตามข้อ ๒ ให้จัดทําตามแบบ สขร. ๑ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการดัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
     บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ไว้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 15.32 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10