หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ITAS  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกรอก ข้อมูลระบบITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้องดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่คลิกที่ลิงค์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/9i0shl
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า   ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยแสกน QR Code ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่ลิงค์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/9i0shl

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 10.25 น. โดย คุณ ทรงธรรม พันธุ์เพชร

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10