หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างฯ สำหรับโครงการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๑๑๗๙๙  
 

     เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยแห่ง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางฯ และถือการปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ ข้อ ๔.๓ ระยะเวลาที่ประกาศ ๔.๓.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน (การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างฯ (แบบ บก.๐๑) ได้แก่ โครงการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมประดู่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๑๑๗๙๙ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 15.54 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10