หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (จัดฝึกอบรมการทำกล้วยตาก) ประจำปีงบประมาณ 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครองดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแม่บ้านและสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(จัดฝึกอบรมการทำกล้วยตาก) ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  งานพัฒนาชุมชน  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านป่า   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2563) ของ อบต.บ้านป่า หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1    จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 11.20 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10