หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

 
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                 ตามที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 &ndash; วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  รวม 7  วัน  โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ช่วงเทศกาลว่า ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประขาชน เข้ามามีส่วนร่วมและ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อย รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง ของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ประกอบกับหนังสืออำเภอเมืองพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0118.3/ว1972 ลงวันที่      20 ธันวาคม 2565  ครั้งที่ 17/2564 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕65
                 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุธศักราช  ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  มาตรา  ๖๗ (๔) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ร่วมกับ ศูนย์ อปพร. อบต.บ้านป่า และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. ๒๕65 (ระหว่างวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 &ndash; วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565) เพื่อให้บริการด้านการจราจร  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕65 นี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
            ๑.  เพื่อให้บริการเส้นทางการจราจร  เป็นจุดพักรถยนต์และจุดพักชั่วคราวของผู้สัญจรในเส้นทางจราจร
            ๒.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางการจราจรและให้คำแนะนำในการใช้เส้นทางการเดินทาง
                ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.  ๒๕65
            ๓.  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
            ๔.  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕65 และ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 10.59 น. โดย คุณ วีระเชษฐ โบแก้ว

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10