หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
เผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และเผยแพร่(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๖๗-๐๐๔ หมู่ที่ ๙ สายบ้านป่า-บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๑๒๔๖๔๐  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
แบบ บก.๐๑
ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     อาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และถือการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๒) และ ข้อ ๔๖ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๒๐
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง (แบบ บก.๐๑) และเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศฯ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๖๗-๐๐๔ หมู่ที่ ๙ สายบ้านป่า-บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๑๒๔๖๔๐ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) เพื่อให้สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     สามารถส่ง คำวิจารณ์ได้โดยเปิดเผยได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร.๐๕๕-๐๐๙๕๑๕ และโทรสาร.๐๕๕-๐๐๙๕๑๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 15.40 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-774-1242
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10