หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

ไฟล์เอกสาร แบบ บก.๐๑ และแบบฟอร์มรายงานฯ
 
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 1/5
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 2/5
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 3/5
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 4/5
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๖๗-๐๐๘ จากสายถนนลาดยางสายบ้านป่า-วุ้งไพร ถึงสายถนนลาดยางบริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านป่า บ้านบึงไทร หมู่ที่ ๒ ,๖ ,๘ ตำบลบ้านป่า เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๔๗๗๘๔๙  
 

     เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยแห่ง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาระสำคัญ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางฯ และถือการปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ ข้อ ๔.๓ ระยะเวลาที่ประกาศ ๔.๓.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน (การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง)
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างฯ (แบบ บก.๐๑) สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๖๗-๐๐๘ จากสายถนนลาดยางสายบ้านป่า-วุ้งไพร ถึงสายถนนลาดยางบริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านป่า บ้านบึงไทร หมู่ที่ ๒ ,๖ ,๘ ตำบลบ้านป่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๔๗๗๘๔๙ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14.03 น. โดย คุณ วนิดา ขุนมาเมือง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10