หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลฯ (แบบ ปค.6) [ 31 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ร่าง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองฯ [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แบบรายงานการดำเนินการแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2