หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ถนน

มีถนนทางหลวง สายพิษณุโลก – เด่นชัย ผ่านหมู่ที่ 6 , 7 และ 8

มีถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย ดังนี้
 
สายบ้านป่า – วุ้งไพร ผ่านหมู่ที่ 6,5,3,2,10
 
สายบ้านป่า – เขาไร่ ผ่านหมู่ที่ 8, 9
 
สายบ้านบึงไทร

มีถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 บางส่วนแล้ว

มีถนนลูกรังเชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน

จำนวนถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย

จำนวนถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย

จำนวนถนนคอนกรีต จำนวน 42 สาย
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ห้วย / ลำธาร จำนวน 1 แห่ง

คลอง จำนวน 6 แห่ง

หนองน้ำ / บึง จำนวน 6 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ฝาย จำนวน 2 แห่ง