หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


สิบเอกสมใจ ขำโอด
ปลัด อบต.บ้านป่า
 
 


นายเสาวพล พงษ์วานิช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวงค์เดือน ชุดบุญธรรม
นักทรัพยากรบุคคล


นางพรรัตน์ อ๊อดเอก
นักจัดการงานทั่วไป


นายวีระเชษฐ โบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.ส.ท.ทรงธรรม พันธุ์เพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


นางสาวประภาศิริ พวงพันธ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวธัญญารัตน์ ต่อยนึ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวิรัตน์ แดงเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกฤษณา กาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางลำแพน น่วมพรหม
คนครัว


นายลำดวน แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายบำรุง จันทร์ทาพูล
พนักงานจ้างทั่วไป