หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
   
 
 


ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร ในเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารถสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมการทำงานร่วมกับระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคาคประชาสังคม โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำป้าย / เครื่องหมาย / เอกสาร / สื่อทุกประเภท
 


ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบตามความสนใจ

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและวิจัย

อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเกี่ยวกข้องกับประเทศในกลุ่มประชาชนอาเซียน

ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย
 


สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาตลองรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดสาร บนพื้นที่ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 


พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว

จัดระเบียบพื้นที่และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อต่าง ๆ หรือป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ
 
 
 
  
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10