หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และโรคระบาดต่าง ๆ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ / กิจกรรม ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตที่ดีให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน

การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
 


ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

จัดระบบป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


จัดการระบบผังเมือง และระบบใช้พื้นที่ (Zoning) เพื่อรองรับการกระจายตัวของเมือง

พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม และเพิ่งความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะเกาะกลางถนน ในเขตความรับผิดชอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
 


สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวก แก่การใช้บริการ

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษาโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตให้เชื่อมโยงครอบคลุมและทั่วถึง

ก่องสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษาท่อระบายน้ำทางเท้า ทางจักรยาน และจุดพักรถให้สะอาดและใช้ประโยชน์ได้

ซ่อมแซม / ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร / ไฟสาธารณรายทาง ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
 
 
 
  
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-515,
061-709-4683
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10