ท่านต้องการให้ อบต.บ้านป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 4 )
44.44%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
44.44%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
11.11%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%